Septiku ostmisel ja paigaldamisel peab olema kohaliku omavalitsuse luba ja aktsepteeritud ehitaja, et kasutusloa saamisel ebameeldivusi vältida. Samuti sõltub ehitamise kvaliteedist immutussüsteemi eluiga, ebakvaliteetselt ehitatud imbsüsteem võib juba paari aastaga kasutuskõlbmatuks muutuda ja on vaja rajada uus imb- või filterväljak.

Imb- või filtersüsteemiga septik on lahendus ilma veevärgita sauna või elamu reovee puhastamiseks ning immutamiseks pinnasesse. Septiku paigaldamisel tuleb lähtuda kehtivatest seadustest ja normidest ning kooskõlastada see omavalitsusüksusega. Septik on ühe- või mitmekambriline mahuti, milles raskemad osakesed settivad põhja ning veepinnale eraldub rasv. Imbtorustiku kaudu immutatakse heitvesi pinnasse, kus tekkivas biokiles bakterid lagundavad pesuvetes olevaid orgaanilisi aineid. Anaeroobne lagunemine toimub juba ka mahutis põhjasettes. Septiku võib paigaldada kohtadesse, kus kõrgeim võimalik pinnasevee tase jääb imbtorustikust 1m sügavamale. Imbtorustiku ümbruse pinnas peab olema hästi vett imav. Veekogust ja salvkaevust peab imbtorustik jääma vähemalt 10m kaugusele. Imbtorustikku ei pea tegema ühe sirgena. Kasutades standardseid põlvesid võib imbtorustiku suunda muuta. Kui pinnase nõrga vastuvõtuvõime tõttu ei ole võimalik rajada imsüsteemi, on lahenduseks filtersüsteemiga septik. Heitvett puhastatakse vett läbilaskvas liivast filterkihis ning juhitakse hiljem loodusesse.
Septik tuleb puhastada setetest ja rasvast vähemalt kord aastas. Pärast puhastamist tuleb septik täita veega. See hoiab ära rasva ja pinnal hõljuva prahi pääsu imbtorustikku. Eemaldades õhutuskübara näeb kas imbtorustik on tühi. Juhul, kui sealt paistab vesi, on imbtorustik või seda ümbritsev killustikukiht ummistunud. Imbtorustiku võib surveveega puhtaks uhuda. Kui seejärel imbtorustik ei tühjene, tuleb ehitada uus imbtorustik koos seda ümbritseva killustikupadjaga. Imbtorustiku peale ega sellest üle ei tohi autoga sõita ja samuti ei tohi talvel imbtorustiku pealt lund ära rookida. Korrapärane hooldus tagab septiku muretu toimivuse aastateks.